Budúcnosť DPOH

Úvodné stretnutie – mapovanie
16.7.2020

Zápis z úvodného diskusného stretnutia so zástupcami bratislavskej divadelnej scény o budúcom
smerovaní DPOH zo dňa 16. júla 2020 v priestoroch DPOH na Laurinskej ulici

Prítomní:

Za Hlavné mesto SR: Zuzana Ivašková (Odd. kultúry), Zora Jaurová (poradkyňa primátora v oblasti
kultúry), Katarína Hulíková (BKIS), Andrea Kocianová (Odd. kultúry), Štefan Jurča (Odd. kultúry),
Zuzana Böhmerová (BKIS), Lenka Matúsová (BKIS)

Za divadelnú scénu (v abecednom poradí): Marián Amsler, Michal Denci, Ivo Dobrovodský, Mário Drgoňa, Viera Dubačová, Vladislava Fekete, Katarína Figula, Petra Fornayová, Zuzana Hekel, Ladislav Holásek, Silvia Hroncová, Ján Jackuliak, Ladislav Kamocsai, Patrik Lančarič, Róbert Maleček, Karolína Miková, Róbert Pakan, Roman Polák, Saša Sarvašová, Tatiana Šišková, Anton Šulík, Zuzana Uličianska, Michal Vajdička, Alžbeta Vrzgulová, Svetlana Waradzinová, Pavol Weiss, Silvia Zvarová

S cieľom dosiahnuť variabilitu názorov boli na stretnutie pozvaní zástupcovia akademického sektora, zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel, divadelných asociácií, tanečného sektora, divadelných festivalov a prehliadok, ako aj zástupcovia divadelnej kritiky a publicistiky.
Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého stretnutia, bola vytvorená možnosť zapojiť sa do diskusie formou online formulára, v ktorom sa mohli vyjadriť k vízii budúceho fungovania DPOH. Aj tieto názory boli zapracované medzi hlavné výstupy z diskusie uvedené nižšie.

1. Časť – prezentácia postupu a vízie mesta

V prvej časti stretnutia predstavili zástupkyne mesta participatívny proces hľadania najvhodnejšieho modelu fungovania budúceho DPOH v spolupráci s aktérkami a aktérmi bratislavskej divadelnej scény. Súčasťou tohto procesu budú po úvodnom stretnutí tri okrúhle stoly, v rámci ktorých sa bude pravidelne stretávať pracovná skupina zložená zo zástupcov mesta a divadelného prostredia. Témami okrúhlych stolov budú prevádzka divadla, jeho technické zázemie, finančná analýza ako aj predstavenie možných divadelných modelov na základe dobrej praxe z domáceho alebo zahraničného prostredia. Výstupom okrúhlych stolov by malo byť zadefinovanie dvoch najvhodnejších modelov DPOH, ktoré sa budú prezentovať na záverečnom verejnom stretnutí pre širšiu verejnosť. Pre každý zadefinovaný model mesto vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti tak, aby bolo výsledné riešenie udržateľné nielen z pohľadu financií, ale aby koncepcia nového DPOH zodpovedala podmienkam modernej kultúrnej inštitúcie 21. storočia.

V úvodnej časti stretnutia bol zhodnotený súčasný stav DPOH, ktorý poukázal na viaceré rezervy a najmä na chýbajúcu koncepčnú dramaturgiu.

Dôležitou súčasťou stretnutia bolo predstavenie vízie budúceho fungovania DPOH z pohľadu mesta,
ktorá vychádza zo zámeru Programového vyhlásenia 2019-2022 delimitovať DPOH z činnosti BKIS
a nájsť model Udržateľného mestského divadla 21. storočia. Mesto predstavilo päť možných modelov pre budúce fungovanie divadla: zriadenie samostatnej príspevkovej organizácie mesta, zdieľaný model – spolupráca NGO a samosprávy (partnerstvo), projekt prevádzky iným subjektom (prenájom), dlhodobé/trvalé poskytnutie priestorov inému (zriaďovanému) divadlu a existujúci model v činnosti BKIS, ktorý si však vyžaduje vyššiu kvalitu, otvorenosť a spoluprácu.

Pozn.: V prvej časti sa prezentácia dotkla aj zámeru fungovania divadla po obdobie najbližších dvoch rokov, počas ktorých bude divadlo naďalej prevádzkované BKIS. Nakoľko sa proces a okrúhle stoly budú zaoberať budúcnosťou DPOH po tomto období, v zápise sa im ďalej nevenujeme.

2. Časť – diskusia s aktérmi divadelnej scény

Cieľom druhej časti stretnutia bolo mapovanie názorov zúčastnených zástupkýň a zástupcov, ktorého výsledkom bola formulácia ich očakávaní a potrieb pre definovanie budúcej pozície mestského divadla. Zároveň sa pre potreby ďalšej analýzy diskutovalo aj o divadelných modeloch zo zahraničia, ktoré účastníci stručne predstavili ako modely dobrej praxe.

Hlavné výstupy z diskusie:
• Zaznela výrazná potreba rozprávať sa o budúcom umeleckom smerovaní divadla a
dramaturgii šitej na mieru pre mestského diváka, s reflexiou jeho potrieb
a spoločenských mestských tém (potreba účastníkov diskutovať o právnej forme
„nového“ DPOH zaznievala v menšej miere).
• Veľký dôraz sa počas diskusie kládol na odvážnu, atraktívnu a modernú dramaturgiu so
silným umeleckým tímom, čo v doterajšej činnosti DPOH podľa názorov, ktoré zazneli
chýbalo – potreba vyhnúť sa mainstreamu aj za cenu nižších ziskov na začiatku a mať
jasné vyhranené umelecké smerovanie.
• Diskutujúci sa zhodli na tom, že DPOH chýba identita a nezameniteľná tvár a že
priemerný činoherný repertoár pre budúcu divadelnú inštitúciu 21. storočia už neobstojí.
• Je potrebné nanovo definovať a formulovať poslanie budúceho DPOH, ktoré mu dá
zmysel, prinesie novú energiu a naplno využije potenciál, ktorý divadlo ponúka.
• Odzneli rôzne názory o tom, či má byť budúce DPOH repertoárovým divadlom so svojim
stálym umeleckým súborom, napr. aj v kombinácii súborov rôznych žánrov ako činohry,
tanca alebo hudby (napr. HaDivadlo v Brne), alebo skôr produkčným divadlom typu
„stagione“ s priestorom aj pre nezriaďované scénické divadlá a koprodukčným prístupom
k tvorbe formou open callov (napr. Divadlo ARCHA v Prahe, York Theatre Royal). Zaznel aj
názor nevytvárať nové repertoárové divadlo.
• Diskusia smerovala tiež k tomu, či má budúce mestské divadlo fungovať ako kultúrny
dom, resp. kultúrne centrum, ktoré by bolo variabilným priestorom pre rôzne typy
kultúrnych podujatí s kvalitným kurátorským systémom (napr. ako divadlo KVS v Bruseli).
• Jedným z očakávaní budúceho fungovania DPOH je aj vytvorenie tzv. rezidenčných
umeleckých pobytov (ako napr. v MuseumsQuartier vo Viedni).
• Diskutéri sa zhodli na špecifikách DPOH, na ktoré by sa nemalo zabúdať, a tými je
jedinečný genius loci samotnej budovy (pôvodne činohra SND) so silnou činohernou
tradíciou, ďalej výborná akustika a kvalitný divadelný priestor obzvlášť pre činohernú
scénu – naopak výrazne chýbajú skladové priestory.
• Účastníci sa zhodli aj na absencii práce s mladými, vzdelávacích aktivít a potrebe
vytvorenia divadelného priestoru, ktorý bude poskytovať možnosti spolupráce
s nastupujúcou divadelnou generáciou (vytvorenie napr. tzv. generačného divadla)
a bude vytvárať most medzi čerstvými absolventmi umeleckých oborov a profesionálnym
prostredím.
• Na diskusii bola tiež formulovaná potreba otvoriť DPOH zahraničným koprodukciám, ale
aj spolupráci so slovenskými divadlami mimo Bratislavy – zároveň odznela potreba viac
sa otvárať aj cudzincom žijúcim v Bratislave a prichádzajúcim turistom. V Bratislave
rovnako absentujú priestory pre divadelné festivaly.
• Odznela tiež vízia divadla, ktoré by pracovalo s rôznymi mestskými komunitami a ktoré
by aj vo svojej dramaturgii reflektovalo rôzne názory, prepájalo generácie a vytváralo
umelecké projekty so sociálnym presahom – s tým súvisí aj potreba vytvorenia takých
podmienok, aby sa návštevníci divadla dokázali ľahko a prirodzene identifikovať
s miestom divadla, aby ich motiváciou nebola len samotná divadelná ponuka, ale aj chuť
stráviť v divadle istý čas (napr. Mestské divadlo v Drážďanoch/Bürgerbühne, Dejvické
divadlo, Divadlo Komedie).
• Ako príklad dobrej praxe bolo spomenuté o.i. aj Mestské divadlo v Záhrebe, ktoré je
postavené na silnom manažérskom tíme s jasnou víziou, zapojené do európskych sietí
s intenzívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi.
• Pre niektorých diskutujúcich bolo dôležité zaoberať sa aj najbližšími dvoma rokmi
fungovania divadla (Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší
termín plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na sezónu 2022/2023.), pričom
zazneli obavy, aby sa dĺžkou procesu nestrácal čas (a kapacity), ktoré mohli byť využité na
nové plnohodnotné fungovanie DPOH.
• Väčšina diskutérov sa zhodla na tom, aby bolo v záujme vedenia mesta vytvoriť svoje
kvalitné mestské divadlo – poukázali na fakt, že popri štátnych a krajských divadlách
doteraz mestské divadlo v Bratislave absentuje.
• Odzneli tiež očakávania niektorých diskutujúcich smerom k vedeniu mesta ohľadom
potrebnej investície do rekonštrukcie DPOH s cieľom jeho modernizácie, aby mohlo
spĺňať predstavu modernej divadelnej inštitúcie 21. storočia. Viacerí z diskutujúcich to
považujú za nevyhnutnosť, ktorá by mala predchádzať spusteniu nového modelu.
• Účastníci diskusie pripustili tiež fakt, že nové smerovanie DPOH dokáže uspokojiť len časť
potrieb bratislavskej divadelnej scény. Diskusia potvrdila skutočnosť, že v Bratislave
chýbajú priestory pre nezriaďované divadlá, či skúšobne, pričom mesto by sa malo
zamerať aj na riešenie tohto problému.
• I keď sa diskusia budúcej právnej formy pre DPOH dotkla len okrajovo, odznela potreba
zmena legislatívy vo veci transformácie príspevkových organizácií.
• Na záver diskusie odznelo povzbudzujúce konštatovanie, že mesto Bratislava sa
prostredníctvom prípravy divadelnej koncepcie pre nové DPOH môže stať pilotným
slovenským projektom vo vzťahu ku kultúre v tejto oblasti.

Ďalšie stretnutia okrúhlych stolov sa uskutočnia 24. augusta 2020, 2. septembra 2020 a 4. septembra 2020 a budú facilitované. Záverečné verejné stretnutie sa uskutoční 17. septembra 2020.

Vypracovalo: Oddelenie kultúry, Hl. mesto Bratislavy, 17. júl 2020

 

Adresa

Divadlo P. O. Hviezdoslava Laurinská č. 20 811 01 Bratislava

POKLADŇA

Utorok a Štvrtok 13:00 – 18:00, Ako aj hodinu pred každým divadelným predstavením

Kontakt

dpoh@dpoh.sk

+421 2 59 103 134
(po-pi 09:00 – 15:00 hod)

Sledujte nás