Nové DPOH

Zámer ďalšieho fungovania mestskej divadelnej scény

Cieľom je redefinícia zmyslu a pozície mestského divadla v Bratislave. 

Stav

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy 1004/2010 z 27. 5. 2010 budova DPOH v prenájme BKIS na obdobie desať rokov. Divadlo sa stalo aj súčasťou zriaďovacej listiny BKIS.

Hlavné mesto Bratislava informovalo začiatkom roka 2020, že kľúčovou súčasťou reštrukturalizácie BKIS bude delimitácia MDPOH z činnosti organizácie. Proces zahŕňa tak nastavenie delimitácie MDPOH (priestory, majetok, personálne kapacity), ako aj koordináciu priebehu s ukončením do konca roka 2020. Do plánov zasiahla koronakríza, ktorá vstupuje do procesu z finančného hľadiska. 

V nasledujúcom období bude potrebné rozhodnúť, ako s mestským divadlom pokračovať ďalej.

Prvým krokom bude zrealizovanie okrúhlych stolov a diskusií s relevantnými aktérmi o možnej budúcej podobe mestskej divadelnej scény. Cieľom bude výber variantu budúceho fungovania, ktorý bude realizovateľný z pozície zriaďovateľa, a ktorý bude primerane reagovať na existujúce potreby v tomto segmente. Proces bude prebiehať v gescii oddelenia kultúry magistrátu mesta Bratislava.

Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu.

Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu, podobne, ako je to bežné aj v iných európskych metropolách. Mestské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bude od júna 2022 fungovať ako samostatná nezisková organizácia s postupným rozbehnutím činnosti od septembra 2022.

Na štvrtkovom zastupiteľstve (26. 05. 2022) o tom rozhodli mestskí poslanci a poslankyne. Naplnil sa tak zámer z programového vyhlásenia vedenia mesta a mestského zastupiteľstva na roky 2019-2022.

Zámer

 • Počas leta (júl-september 2020) zrealizuje hlavné mesto (Oddelenie kultúry) v spolupráci s BKIS stretnutia – diskusie s kultúrnymi aktérmi k budúcej podobe divadelnej scény a využitia priestorov na tento účel.
 • Zapojení budú identifikovaní aktéri, ako aj všetci aktéri, ktorých potreby vo vzťahu k priestoru pre divadlo v Bratislave boli opakovane artikulované.
 • Mesto si je vedomé rôznych perspektív, ako aj záujmov v tejto oblasti. Priestor na vyjadrenie bude mať každý názor, úlohou mesta bude diskusiu moderovať, ponúknuť varianty, vysvetliť legislatívne a finančné limity (možnosti mesta) tak, aby neboli vzbudené nereálne očakávania. 
 • Výsledkom budú mestom vypracované variantné riešenia (modely) využitia a prevádzky priestorov, ktoré budú zohľadňovať ekonomickú situáciu. Podmienkou bude jasný business plán ako súčasť činnosti a budúcej prevádzky.
 • Modely sa odprezentujú verejnosti na záverečnom stretnutí.
 • Každý z možných modelov (max. 2 finálne) bude mať vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti (náklady, udržateľnosť), tak aby bolo výsledné riešenie efektívne, hospodárne a realizovateľné. Dôležité je, aby sa na výsledný model nastavil mestský rozpočet.
 • Až po posúdení na základe analýzy uskutočniteľnosti (predbežne 12/2020) bude navrhnutý výsledný variant a nastavený ďalší postup vedúci k jeho spusteniu (napr. odčlenenie divadla do samostatnej príspevkovej organizácie mesta / verejné partnerstvo / projekt samostatnej prevádzky inou entitou a k nemu prislúchajúce potrebné kroky na zrealizovanie, napr. výberové konanie, výzva na projekt a pod.).
 • Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší termín plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na sezónu 2022/2023.

Témy stretnutí

1. Úvodné stretnutie

Termín: 16. júl 2020, 17:00 – 20:00

Téma: pomenovanie situácie, formulácia očakávaní a potrieb, priblíženie genézy divadla – jeho histórie, fungovania pod mestom.

Program: otvorenie primátorom, mesto, oslovení aktéri

Výstup z diskusie

PROGRAM_Úvodné stretnutie_16.7.

PREZENTÁCIA_16.7.2020

2. Prevádzka a financovanie divadla

Termín: 24. august 2020, 14:00 – 18:00

Téma: prevádzka divadla, súčasťou bude prechádzka po zákulisí divadla (1 hod), priestoroch zázemia a pod.., financovanie divadla, prípadové štúdie

Uzavretý okrúhly stôl pre pozvaných účastníkov (na základe dohody na úvodnom stretnutí).

Výstup z diskusie

Program_okrúhly stôl_24.8.2020

PREZENTÁCIA_24.8.2020

3. Fungovanie divadla I.

Termín: 2. september 2020, 14:00 – 18:00

Téma: Existujúce modely mestských divadiel u nás a vo svete

Uzavretý okrúhly stôl pre pozvaných účastníkov (na základe dohody na úvodnom stretnutí).

Výstup z diskusie

Program_2.9.2020

PREZENTÁCIA_2.9.2020

4. Fungovanie divadla II.

Termín: 4. september 2020, 14:00 – 18:00

Téma: Možné modely pre mestské divadlo v Bratislave

Uzavretý okrúhly stôl pre pozvaných účastníkov (na základe dohody na úvodnom stretnutí).

Výstup z diskusie

Program_4.9.2020

PREZENTÁCIA_4.9.2020

5. Záverečné stretnutie

Termín: TBA

Téma a program: prezentácia záverov z okrúhlych stolov.

Stretnutie bude verejné. Konkrétny dátum bude zverejnený vopred.

Informovanie

Počas prebiehajúcich stretnutí budeme postupne zverejňovať a aktérom dávať k dispozícii informácie o divadle – jeho zázemí, financovaní, stave budovy a pod. Proces bude maximálne transparentný a otvorený.

Informácie budú komunikované na tejto webovej stránke, kde bude priebežne zverejňované informácie z procesu.

Ak si želáte byť informovaný o aktuálnom dianí, prosím, zadajte Vaše kontaktné údaje:

Aktéri

Na okrúhlych stoloch očakávame zastúpenie aktérok a aktérov z rôznych oblastí, podľa kľúča:

 • zástupcovia mesta a BKIS (MDPOH) + ZUŠ
 • zástupcovia a zástupkyne VS a akademického sektora
 • zástupcovia a zástupkyne iných zriaďovaných divadiel
 • zástupcovia a zástupkyne nezriaďovaných divadiel
 • zástupcovia divadelných asociácií
 • zástupcovia a zástupkyne tanečného sektora
 • divadelná kritika / divadelná publicistika / divadelné časopisy
 • organizátori divadelných festivalov a prehliadok

Aktéri sa budú musieť na stretnutia prihlásiť vopred, prednosť budú mať tí aktéri, ktorí sa prihlásia včas (prví) s prihliadnutím na pestrosť zastúpenia.

Maximálny počet aktívne zapojených účastníkov / aktérov do okrúhlych stolov (mimo úvodného a záverečného stretnutia): 15 aktérov

Kontakt

V prípade otázok k plánovaným stretnutiam a diskusiám prosím kontaktujte Oddelenie kultúry Magistrátu mesta Bratislavy: Mgr. Zuzana Ivašková, zuzana.ivaskova@bratislava.sk.